Algemene voorwaarden


De Pizza Chef

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

De Pizza Chef: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Nansenplaats 81 te Rotterdam,, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82578877;

klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met De Pizza Chef een overeenkomst aangaat of die een overeenkomst met De Pizza Chef wenst aan te gaan;

overeenkomst: de overeenkomst tussen De Pizza Chef en de klant;

consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

materialen: alle materialen die door De Pizza Chef in het kader van de overeenkomst aan de klant ter beschikking worden gesteld;

evenement: het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft en waar De Pizza Chef (gedeeltelijk) de catering verzorgt.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Pizza Chef en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door De Pizza Chef worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.5. Indien De Pizza Chef niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Pizza Chef in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. De Pizza Chef heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en Prijzen

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van De Pizza Chef zijn vrijblijvend.

3.2. De Pizza Chef is niet gebonden aan zijn aanbod indien er sprake is van kennelijke fouten in zijn e-mailberichten of offertes.

3.3. In de offerte staan de prijzen per onderdeel exclusief btw. Het totaalbedrag van de offerte wordt zowel exclusief als inclusief btw weergegeven.

3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes van De Pizza Chef binden De Pizza Chef niet.

3.5. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De Pizza Chef opgegeven hoeveelheden, eisen, specificaties en andere gegevens waarop De Pizza Chef zijn offerte baseert.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Pizza Chef niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. De auteursrechten op de door De Pizza Chef verstrekte offerte berusten bij De Pizza Chef. Het is de klant niet toegestaan een offerte van De Pizza Chef zonder de voorafgaande toestemming van De Pizza Chef te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte heeft ondertekend en aan De Pizza Chef heeft geretourneerd, dan wel nadat de klant uitdrukkelijk via e-mail akkoord is gegaan met de offerte van De Pizza Chef.

Artikel 5. Annulering en Annuleringskosten

5.1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke of elektronische annulering De Pizza Chef heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

5.2. Indien de overeenkomst door de klant wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan het evenement: 100% van het offertebedrag.

Artikel 6. Meer of Minder Gasten en Wijzigen van Tijden

6.1. In de offerte staan duidelijk het aantal overeengekomen gasten en de prijs per gast.

6.2. De klant dient minimaal 1 week voorafgaand aan het evenement het aantal gasten aan De Pizza Chef kenbaar te maken. Indien de klant bij deze kenbaarmaking het aantal in de offerte vermelde gasten met meer dan 5% verlaagt, wordt de geoffreerde prijs per persoon verhoogd. Daarbij hanteert De Pizza Chef de volgende staffel:

Verlaging aantal gastenVerhoging van de prijs per persoon
5% of minder0%
meer dan 5% en minder dan 10%5%
10% of meer en minder dan 15%10%
15% of meer en minder dan 20%12%
20% of meer en minder dan 25%15%
25% of meer en minder dan 30%17,5%
30% of meer20%

6.3. Indien de klant korter dan 1 week voorafgaand aan het evenement het aantal gasten verlaagt en/of indien er minder gasten op het evenement verschijnen dan het aantal overeengekomen gasten, zal geen verrekening plaatsvinden en wordt het aantal overeengekomen gasten aan de klant in rekening gebracht.

6.4. Het weinig nuttigen van consumpties door de gasten geeft geen recht op korting of andere vormen van compensatie.

6.5. Het aantal gasten op het evenement wordt door De Pizza Chef geteld. Indien blijkt dat er meer gasten aanwezig zijn dan partijen zijn overeengekomen, heeft De Pizza Chef het recht extra kosten aan de klant in rekening te brengen. De hoogte van deze extra kosten staat vermeld in de offerte. Als deze kosten niet expliciet in de offerte zijn vermeld, worden ze als volgt berekend: het aantal gasten meer dan overeengekomen vermenigvuldigd met de prijs per gast zoals overeengekomen.

6.6. Indien op verzoek van de klant de tijden gewijzigd worden ten opzichte van de tijden die in de offerte staan, heeft De Pizza Chef het recht de extra uren op basis van nacalculatie aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 7. Parkeerkosten

7.1. De totale geoffreerde prijs is exclusief parkeerkosten. Indien De Pizza Chef in de uitvoering van de overeenkomst parkeerkosten moet maken, worden deze kosten aan de klant doorberekend.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst

8.1. De Pizza Chef heeft het recht zonder de klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

8.2. De Pizza Chef zal trachten zoveel mogelijk de in de offerte vermelde ingrediënten te gebruiken. Het is mogelijk, bijvoorbeeld wegens overmacht (zie artikel 14.1) en/of wegens een onverwachte verhoging van de inkoopprijs, dat De Pizza Chef deze ingrediënten niet kan leveren of dat redelijkerwijs van De Pizza Chef niet verwacht kan worden dat hij deze ingrediënten levert. In een dergelijk geval wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld, en zal De Pizza Chef zorgdragen voor een alternatief. Een dergelijke aanpassing in de ingrediënten geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden, op korting, of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 9. Verplichtingen van de Klant

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle zaken, gegevens, faciliteiten en/of ruimtes, waarvan De Pizza Chef aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Pizza Chef worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

9.2. Eventuele specifieke wensen van de klant ten aanzien van de te leveren consumpties, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen minimaal 1 week voorafgaand aan het evenement door de klant aan De Pizza Chef kenbaar te worden gemaakt.

9.3. De klant is gehouden De Pizza Chef onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.4. De klant staat ervoor in dat De Pizza Chef alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie van het evenement kan uitvoeren.

9.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen die nodig zijn voor De Pizza Chef om op het evenement de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

9.6. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het evenement goed bereikbaar is voor de transportmiddelen van De Pizza Chef.

9.7. Indien het evenement een festival is en er blijken meer aanbieders van consumpties aanwezig te zijn op het festival dan de klant aan De Pizza Chef kenbaar heeft gemaakt, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van de klant en heeft De Pizza Chef het recht omzetderving op de klant te verhalen.

9.8. Indien de klant zijn verplichtingen jegens De Pizza Chef die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of indien de klant onrechtmatig jegens De Pizza Chef handelt, is de klant aansprakelijk voor alle schade die De Pizza Chef daardoor lijdt.

Artikel 10. Materialen

10.1. De klant is verplicht al het nodige te doen om de materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.

10.2. De materialen blijven te allen tijde eigendom van De Pizza Chef.

10.3. Schade, verlies of diefstal van de materialen tijdens het evenement is voor rekening en risico van de klant, tenzij de schade, verlies of diefstal van de materialen te wijten is aan handelen en/of nalaten van De Pizza Chef.

Artikel 11. Klachten

11.1. Zo spoedig mogelijk na het serveren van consumpties dient de klant deze te controleren en eventuele klachten onverwijld aan De Pizza Chef te melden, zodat De Pizza Chef de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

11.2. Indien het voor De Pizza Chef niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn opgegeten en/of opgedronken, zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de klant geen recht op compensatie.

11.3. Indien de klant constateert of redelijkerwijs kan constateren dat De Pizza Chef in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan De Pizza Chef gemotiveerd kenbaar te maken. De Pizza Chef dient door de klant in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen.

11.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Pizza Chef slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van 

Artikel 12. Betaling

12.1. Facturatie geschiedt als volgt:

50% van het geoffreerde bedrag + de eventuele overige kosten, zoals parkeerkosten, extra gasten en extra gewerkte uren, na afloop van het evenement.

12.7. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

13.1. De Pizza Chef kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van De Pizza Chef.

15.6. Ingeval De Pizza Chef de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de klant, dan heeft De Pizza Chef het recht overeenkomstig artikel 5 annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van De Pizza Chef om alle schade van de klant te vorderen die De Pizza Chef door de tekortkoming lijdt.

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, De Pizza Chef gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Pizza Chef zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Pizza Chef niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

17.1. Op de overeenkomst tussen De Pizza Chef en de klant is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en De Pizza Chef worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Pizza Chef gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat De Pizza Chef zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

trek gekregen?
Boek een Workshop in Rotterdam